Velde gjør gull av gråstein

  • Foto: Velde

Overskuddsmasser fra anleggsdrift flyttes ofte til deponier som ligger langt unna. Dette koster mye penger og innebærer store belastninger på veinettet. I Rogaland bygges nå et gjenvinningsanlegg som både skal spare transport og gjøre massen klar for gjenbruk.

Å bygge veier og bygninger innebærer vanligvis at store mengder stein og grus må flyttes på. Selv om massene er rene, kan de ikke uten videre dumpes på en nabotomt, men må flyttes til et godkjent deponi i området. I bynære strøk med lite plass betyr det at lastebiler ofte kjører lange strekninger for å levere masse.

Denne trafikken innebærer store miljøproblemer, i form av trafikkbelastning, veislitasje, CO2-utslipp og annen forurensning. Bare i Rogaland flyttes årlig tre til fire millioner kubikkmeteranleggsmasse. Det utgjør nær fire millioner kilometer tungtransport og 6400 tonn CO2-utslipp, 15 prosent mer enn alle personbiler i Norge.

Det er denne utfordringen Velde Gjenvinning har satt seg fore å løse. Selskapet investerer nå 50 millioner kroner i et pilotanlegg for å gjenvinne anleggsmasser. Anlegget kan ta imot i overkant av én million tonn masse i året og vil redusere transportbehovet i sitt marked på Jæren med 1 325 000 km, altså én tredel av totalbelastningen fra denne sektoren i hele Rogaland.

Kjernen i Veldes prosjekt er et vaskeanlegg for deponimasser. Gjennom skylling blir ulike steinfraksjoner skilt ut og sortert for gjenbruk som høyverdig byggeråstoff. Gjenvinningsproduktene fra anlegget går inn i produksjonen ved Veldes pukkverk. Dermed blir det også mindre behov for å hente ut nytt fjell til pukk og grus. Og når en så stor andel av de deponerte massene gjenvinnes, kan anlegget håndtere tre ganger så mye masse på samme areal.

Fordi gjenvinningsprosessen integreres i allerede eksisterende virksomhet, reduseres også transporten. Entreprenøren tar masser med fra byggeplassen, leverer det til gjenvinning og henter samtidig ferdig behandlet pukk og grus med tilbake.

- Dette er en løsning alle parter vinner på. Entreprenører og byggherrer sparer tid og kostnader, vi sparer areal og får tilgang til råstoff, samfunnet sparer kostnader til veivedlikehold, og samtidig reduseres miljøbelastningen for alle, sier Egil Velde, daglig leder i Velde Gruppen, som vil vurdere å etablere tilsvarende løsninger ved pukkverk andre steder i landet. Egil Velde sier at støtten fra Innovasjon Norge har bidratt til at prosjektet kunne gjennomføres ved å redusere risikoen i prosjektet.

Arbeidet med å utvikle denne løsningen har mottatt finansiering over Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge.

– Veldes løsning bidrar til å løse et samfunnsproblem, samtidig som det åpner nye forretningsmuligheter for selskapet. Dermed oppfyller det sentrale kriterier for miljøteknologiordningen, som nettopp skal styrke norske bedrifters konkurransekraft gjennom utvikling av teknologi som løser framtidas miljøutfordringer, sier kundeansvarlig i Innovasjon Norge, Marianne Tonning Kinnari.

Under ser du illustrasjonsbilder fra et tilsvarende anlegg som Velde skal bygge.

Virkemidler i bruk

Klikk for stort bilde i ny fane