Borregaard-pilot lager miljøvennlige kjemikalier av skogsavfall

  • Borregaard Biorefinery demo-anlegg.

Med et nytt pilotanlegg delvis finansiert over Miljøteknologiordningen, tester Borregaard ut ny teknologi for fremstilling av annen generasjons biodrivstoff og andre grønne kjemikalier basert på biomasse fra landbruk og skogbruk. Samtidig åpnes nye inntektsmuligheter for skogbruket.

I dag lages så vel drivstoff som de fleste andre kjemiske produkter av olje. Skal verden gjøre seg mindre avhengig av olje, må vi utnytte fornybart biologisk råstoff bedre. Til det trengs ny produksjonsteknologi. Borregaard har utviklet ny teknologi for å produsere bioetanol og grønne biokjemikalier fra biomasse som skogsavfall, halm, treflis og energivekster. 58 millioner kroner i støtte gjennom Miljøteknologiordningen var avgjørende for byggingen av et pilotanlegg som totalt har kostet nærmere 140 millioner kroner. Anlegget vil lose teknologien gjennom den vanskelige fasen fra laboratoriet over i lønnsom produksjon. Miljøteknologiordningen forvaltes av Innovasjon Norge og støtter nettopp bygging av slike anlegg for å demonstrere og teste ut ny teknologi.

Avfall som råstoff

Til nå er verdens produksjon av biodrivstoff hovedsakelig basert på korn, sukker, mais og oljevekster som er enkle å omdanne. Men disse råvarene kan også brukes som menneskeføde eller dyrefor. Andre generasjons (2G) biodrivstoff konkurrerer ikke med matvareproduksjon. Borregaard har produsert 2G bioetanol basert på tømmer siden 1938, mens det nye pilotanlegget skal testprodusere bioetanol basert på hurtigvoksende treslag og avfall fra landbruk og skogsdrift.

Bioetanol kan brukes i personbiler så vel som i tyngre kjøretøyer og er i dag det klart mest brukte biodrivstoffet i verden. I Norge går blant annet flere av busselskapet Ruters busser på ED95 - nesten ren etanol. Også Asko har flere lastebiler med dieselmotorer som går på ED95.

I tillegg er Statoil i ferd med å bygge opp et distribusjonsapparat for dette drivstoffet i østlandsområdet, samt i Trondheim og Bergen.

Totalutnyttelse gir merverdi

– Teknologien består av flere prosesstrinn og har gitt gode resultater i laboratorieskala. Støtten fra Miljøteknologiordningen var ikke bare en anerkjennelse til forsknings- og utviklingsarbeidet vi har gjort så langt, men også avgjørende risikoavlastning for at Borregaard skulle videreutvikle nyvinningen i pilotskala, forteller direktør for FoU og Forretningsutvikling Gisle L. Johansen.

– Støtten fra Innovasjon Norge har satt oss i stand til å bygge et pilotanlegg med mindre økonomisk risiko og større sjanse for å gjøre fullskalaproduksjon lønnsom i neste omgang. I tillegg har vi beholdt kontrollen over ideen vår gjennom en viktig fase og styrer nå selv den videreutviklingen. Prosjektet er bra både for klimaregnskapet og for Borregaard, sier Johansen.

Innkjøringen av anlegget startet høsten 2012, og i februar 2013 startet helkontinuerlig testproduksjon i pilotanlegget. Utviklingsarbeidet med prosessoptimalisering og erfaringsinnhenting fortsetter, og i alt 16 årsverk er knyttet direkte til prosjektet. Borregaard arbeider blant annet med å tilpasse prosessene slik at man kan produsere lignin av høy kvalitet fra nesten enhver råvare.

– Borregaards prosjekt er et godt eksempel på hvordan ny teknologi på samme tid kan bidra positivt til miljø og lønnsomhet langs flere akser: Vi får mer miljøvennlige drivstoffer og kjemikalier. Det biologiske råstoffet utnyttes bedre. Industrien skaper merverdi av råstoff og prosesser. Og landbruket finner nye inntektsmuligheter i andre verdikjeder, utover tradisjonell matproduksjon og skogsdrift, sier Bergny Dahl, ansvarlig for Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge.

Om Borregaard

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Fra norsk gran utnyttes alle bestanddelene til framstilling av avanserte biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte alternativer. Borregaards spesialcellulose anvendes i tabletter, lim og matvarer. Treets bindemiddel, lignin, er råstoff til en rekke produkter som benyttes i betongtilsetning, bilbatterier og fôrprodukter. Fra sukkerstrukturer i tømmeret lages bioetanol, som går til bl.a. biodrivstoff. Borregaard er eneste aktør i verden som lager vaniljesmak, vanillin, fra tømmer. Borregaards største anlegg er i Sarpsborg, men virksomheten har en rekke fabrikker i Europa, Amerika og Sør-Afrika. Borregaard har totalt ca. 1050 ansatte i 17 land, 700 av disse i Sarpsborg.

Om Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen støtter teknologi som er nær kommersialisering. Ordningen, som forvaltes av Innovasjon Norge, er et viktig ledd i kjeden av virkemidler for å fremme norsk forskning, innovasjon og utvikling og å styrke norsk næringslivs konkurranseevne i nasjonale og internasjonale markeder. Ordningen gir støtte til å bygge prototyper eller pilot- og demonstrasjonsanlegg for å prøve ut teknologi med stor innovasjonshøyde under tilnærmet naturlige forhold. Prosjektene som mottar støtte skal ha et vesentlig potensial for verdiskaping i Norge. For mer informasjon, se www.innovasjonnorge.no/miljotek

Virkemidler i bruk

Klikk for stort bilde i ny fane