Aiwell – fullstrøm­teknologi mot overvann

  • Aiwell bygger nå fullskala testanlegg integrert i et stort fordrøyningsanlegg  ved Kleiverud barnehage i Holmestrand. Vestfoldbedriften har søkt patent på en ny løsning som skal gi større kapasitet til å frakte bort overvann uten å grave opp de gamle rørene.
Foto: Aiwell

Kraftig regn på kort tid skaper stadig oftere problemer med overvann og flom, med ødeleggende konsekvenser for samfunn, bedrifter og enkeltmennesker. Men ved å ta i bruk kjent teknologi på nye måter, vil vestfoldbedriften Aiwell løse problemet og spare oss tid og penger.

I de senere årene har vi langt oftere opplevd ekstremvær med store nedbørsmengder. Dette gir ofte langt mer overvann enn det dagens ledningsnett er bygget for å ta unna. Resultatet er oversvømmelser og vannskader.

Søker samarbeid

Men å grave opp ledningsnettet for å øke rørdimensjonen er svært dyrt og tidkrevende og dessuten til sjenanse for dem som bor, arbeider eller reiser gjennom området. Nå har vestfoldbedriften Aiwell søkt patent på en ny løsning som skal gi større kapasitet til å frakte bort overvann uten å grave opp de gamle rørene. Selskapet bygger nå fullskala testanlegg integrert i et stort fordrøyningsanlegg ved Kleiverud barnehage i Holmestrand. Med finansiering fra Innovasjon Norge i bakhånd, er bedriften på jakt etter offentlige kunder som vil samarbeide om å ferdigutvikle løsningen.

– Vår fullstrømløsning for overvann svarer på sentrale utfordringer for kommunale vannverk og veibyggere. Holmestrand kommune har gitt oss en enestående mulighet til å teste ut teknologien på ulike scenarier, og vi søker nå en offentlig veibygger eller en kommune som sliter med flaskehalser for overvann i veier og gatenett, sier daglig leder Asle I. Johnsen i Aiwell.

– Overvann som følge av ekstremvær er et stort samfunnsproblem – både i Norge og globalt, bekrefter avdelingsleder Kjetil Furuberg i Norsk Vann, som representerer kommunene på vann- og avløpsområdet. – Effektive løsninger som er rimelige og raske å installere, vil ha store markeder både i inn- og utland, mener Furuberg. I 2013 estimerte Norsk Vann at de offentlige vann- og avløpsanleggene har behov for investeringer på omlag 300 milliarder kroner frem til 2030; en del av dette er knyttet til tilpassing til klimaendringer.

Offentlig støtte

Aiwell har i første omgang mottatt midler til et OFU forprosjekt. OFU, offentlige forsknings- og utviklingskontrakter, administreres av Innovasjon Norge og gir tilskudd til forpliktende samarbeid mellom en offentlig kunde og en leverandørbedrift. For produktutvikling i samarbeid med bedriftskunder finnes en tilsvarende ordning, IFU – industrielle forsknings- og utviklingskontrakter. Målet med IFU/OFU-ordningene er å utvikle nye produkter og løsninger frem til suksess i internasjonale markeder.

– IFU/OFU-ordningene gir leverandørbedriften anledning til å utvikle produktet i nær kontakt med markedet. Den tette dialogen med kunden skal sikre at produkt eller løsning passer hånd i hanske med markedets behov, forteller Guri Bjønnes Hotvedt i Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold.

Fra selvfall til fullstrøm

Overvannsløsninger bygger vanligvis på selvfall. Det innebærer at vannet må dele plassen i røret med luft, som både tar opp plass og bremser vannstrømmen. Aiwells «fullstrømanlegg» kombinerer undertrykk med nye kumtyper, som hindrer luft i å slippe inn i overvannsledningen. Dermed renner vannet betydelig raskere gjennom ledningen. Nye rør kan uten graving trekkes gjennom de gamle rørstrekkene, og selv om de nye rørene dermed er smalere enn de gamle, frakter de flere ganger så mye vann på kortere tid.

Fullstrøm kan også være løsningen der deler av et ledningsstrekk har lite fall. Om strekket totalt sett likevel har godt fall, kan en fullstrømløsning øke vannets hastighet gjennom hele strekket. Det betyr også at anlegget i praksis blir selvrensende.

– Fullstrømprinsippet er i lang tid med hell brukt både i kraftverk og for å fjerne vann fra flate tak, forteller Asle I. Johnsen. – Nå vil vi ta samme prinsipp i bruk til å øke kapasiteten i overvannsledninger.

Studentprosjekt blir industripatent

Overvannsprosjektet springer ut av et samarbeid mellom Aiwell og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, der en gruppe studenter dokumenterte at det er mulig å skille overvann og spillvann fra hverandre i et fellesanlegg. Studentene laget en miniatyr av dagens fellesanlegg, der overvann og spillvann renner i samme rør. De la til fem kummer og fellesledning mellom kummene. Inn i fellesledningen ble det lagt to mindre ledninger. Deretter pumpet man overvann inn i de fem kummene og spillvann inn i en fellesledning mellom kummene. Med en digital styringsenhet (PLS) styrte studentene ventiler under kummene som hindret luft fra å komme inn i systemet, og dermed også hindret overvannet i å blande seg med spillvannet. Ved hjelp av vakuum ble overvann og spillvann fraktet ut i hvert sitt rør. I et virkelig anlegg ville renseanleggets kapasitet dermed kunne forbeholdes spillvannet, mens overvannet, som ikke trenger rensing, kunne holdes utenom, slik at renseanlegget ikke overbelastes. Denne totalløsningen inngår i Aiwells patentsøknad, men selskapet har valgt å se på utfordringen overvann først:

– Overvannsproblematikken kan løses uten elektronikk, med flottører som fanger luften og hjelper oss å holde vakuum i systemet. Erfaringen herfra vil hjelpe oss i den videre utviklingen av totalløsningen som er vårt langsiktige mål, sier Asle I. Johnsen.   

Virkemidler i bruk

Klikk for stort bilde i ny fane