Tar biologisk miljøovervåking over dammen

Den kanadiske provinsen Nova Scotia vil gjerne bruke mer av sine ressurser til havs, men på en måte som ivaretar miljøet. Her ser Biota Guard muligheter.  

Rogalandsselskapet selger tjenester for å oppdage lekkasjer og overvåke miljøet i forbindelse med olje- og gassutvinning til havs. For å få jobben gjort allierer de seg til vanlig med blåskjell, men i Canada er det snøkrabber som gjelder.
 

I mai var Biota Guard blant innlederne på Offshore Energy Research Associations (OERA) konferanse i Halifax, Nova Scotia. Her fikk 300 kanadiske delegater høre om hvordan seismikk påvirker snøkrabbens helse. Denne forskningen har betydning for hvordan vi kan utnytte energiressurser til havs på en bærekraftig måte, enten vi snakker om olje og gass, havvind eller tidevann.
 

Biota Guard ser et helt klart potensial for å hjelpe olje- og gassindustrien i Canada med å overholde myndighetskrav til lekkasjedeteksjon og miljøovervåking, sier adm. direktør Inge Dragsund i Biota Guard. – Fordi vi kan gi tidlig varsling om lekkasjer og kontinuerlige tilbakemeldinger om miljøstatus, får operatøren helhetlig oversikt og kontroll av driften i sensitive marine miljøer.

Teknologiselskapet Biota Guard tilbyr integrerte lekkasjedeteksjons- og miljøovervåkingstjenester til olje- og gassindustrien. Tjenestene er enestående i at de utnytter flere måleparametere og dermed kan levere rikere sammenholdte overvåkingsdata. Dermed får industrien bedre grunnlag for sine driftsbeslutninger.

I overvåkingen brukes optikk og hydrofoner, men det mest oppsiktsvekkende er utnyttelsen av biologiske indikatorer. Biota Guard overvåker nemlig helsen til blåskjell ved hjelp av sensorer festet til skjellet og anvender dataene til løpende varsling om lekkasjer.

Prosjektet som ble presentert i Canada handlet imidlertid om å måle effekten av seismisk aktivitet på snøkrabbens helse. Den foreløpige studien viste ingen slike negative effekter. Biota Guard ønsker nå å samarbeide videre med OERA om å oppskalere de seismiske studiene. Målet er å bli en sentral partner for leveranser av miljødata og løsninger for å overvåke lekkasjer til markeder i Canada.

Biota Guard har blant annet mottatt finansiell støtte gjennom Miljøteknologiordningen og rådgivning om kommersialisering fra Innovasjon Norges distrikts- og utenlandskontorer.

Virkemidler i bruk