Vellykket konferanse: Programråd for miljøteknologi

Næringsliv, myndigheter og virkemiddelapparatet var til stede da Programrådet for miljøteknologi nylig inviterte til konferanse hos Nærings- og handelsdepartementet. Programrådet, som ble nedsatt av regjeringen i 2011, avslutter sitt mandat denne høsten og leverte sine råd til regjeringen.

– Miljøteknologi skal gå som en grønn tråd gjennom næringspolitikken og være en overordnet dimensjon overfor alle relevante bransjer, understreket statssekretær Jeanette Moen fra Nærings- og handelsdepartementet, som representerte regjeringen ved konferansen. – Det er mulig å se for seg en framtid med økonomisk vekst uten at det går ut over miljøet, mente Moen. – Det forutsetter imidlertid bevisste politiske veivalg, og at næringslivet ser markedspotensialet som ligger i utvikling av ny miljøteknologi.

Moen roste Programrådet for miljøteknologi for å ha styrket dialogen og koordineringen mellom offentlige etater og ordninger som støtter miljøteknologi.

– Norge har økonomisk handlingsrom, kunnskap og gode prosjekter. Men vi trenger styrke og økonomiske ressurser til å ta i bruk kunnskapen og stå løpet ut. Samtidig må vi utvikle robuste forretningsmodeller som har muskler til å håndtere at veien fra idé til marked ofte er lang og inneholder både oppturer og nedturer, sa Programrådets leder Tonje Hamar.

Globalt er det betydelig vekst i markedene for fornybar energi og annen miljøteknologi. Prisen for solenergi og landbaserte vindkraft har gått betydelig ned, samtidig som energiformer basert på fossilt brensel som gass og kull er blitt tilsvarende dyrere. For eksempel utgjorde fornybar energi i fjor mer enn halvparten av netto installert elektrisitetskapasitet globalt. Men sluttmarkedene er ennå forholdsvis umodne, og offentlige krav om f.eks. utslippsreduksjoner og større andel fornybar energi utgjør viktige drivere for å utløse nye markeder. Behovet for langsiktige rammer og forutsigbare offentlige finansierings- og incentivordninger var et gjennomgangstema i foredragsholdernes innlegg og diskusjoner i grupper og i plenum.

Se program for konferansen, samt taler og presentasjoner her

 

Om Programråd for miljøteknologi:

Programrådet for miljøteknologi ble nedsatt av regjeringen i 2011 for å styrke dialogen mellom offentlige virkemiddelaktører, gi råd om offentlige tilskudds- og låneordninger og videreutvikling av regjeringens strategi for miljøteknologi, samt holde kontakt med brukere av virkemidlene og deres organisasjoner. Programrådet har deltakere fra virkemiddelapparatet og relevante etater, nærmere bestemt Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Enova, Eksportkreditt, Transnova, Gassnova, GIEK, Miljødirektoratet og SIVA. Rådet ledes av konserndirektør Tonje Hamar i SINTEF, mens Innovasjon Norge innehar sekretariatsfunksjonen. Programrådets mandat varer ut 2013. Se www.miljoteknologi.no.Presentasjoner og program - Programråd for Miljøteknologi 28. august 2013

Program og deltakerliste

Rådsleder Tonje Hamars innlegg

Statssekretær Jeanette Moens innlegg

Nils Morten Huseby Rainpower - Vannkraft - viktigste energikilde

Ingve Sørfonn Wärtsilä - Maritim miljøteknologi

Ivar Slengesol Eksportkreditt - Norsk eksportindustris posisjon

Hege Økland Maritime Cleantech West - Norske miljøteknologiløsninger

    
   
   
   

   
   
   
   


Videoinnslag

Presentasjon fra Japan

Presentasjon fra Tyskland

Presentasjon fra Canada