Miljøteknologi­ordningen bygger bro fra idé til marked

For å løse de store miljøutfordringene verden står overfor trenger vi nye ideer, nye tenkemåter og nye produkter og løsninger. Det er nettopp det Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge skal bidra til. Siden Miljøteknologiordningen kom i stand i 2010 er det bevilget 819 millioner kroner til 175 prosjekter.

Reduserer risiko og sikrer gjennomføring
– Miljøteknologiordningen ivaretar en kritisk fase i utviklingen av ny teknologi: steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon, forteller Bergny Irene Dahl, spesialrådgiver i Innovasjon Norge med ansvar for ordningen. Det offentlige tilskuddet gjennom ordningen reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene og sikrer at det kan gjennomføres. 

 

- Ofte vil private investorer ikke ha mulighet til å bære hele risikoen med å teste teknologien i full skala. Dermed kan gode ideer med stor innovasjonshøyde stoppe opp før de når markedet. Å kunne vise at ny og innovativ teknologi virker, er en forutsetning for at noen skal kjøpe den, sier Dahl.Bergny Irene Dahl

 

Gjelder hele landet
Innovasjon Norge regner med å bevilge 180 millioner kroner under Miljøteknologiordningen i 2014. Ordningen støtter bygging av pilot- og demonstrasjonsanlegg for å teste ut og vise frem nye miljøteknologiløsninger. Anleggene sikrer at produktene blir best mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere om. Miljøteknologi kan omfatte både renseteknologi, mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser, mer effektiv ressurshåndtering og teknologiske systemer som reduserer miljøpåvirkningen.

Miljøteknologiordningen gjelder bedrifter av alle størrelser over hele landet. For å få støtte må løsningen være innovativ, gi verdiskaping i Norge og ha stort potensial – også i internasjonale markeder. Miljøeffekten er viktig, og støtten må være nødvendig for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Innkomne søknader behandles løpende.

Globalt er markedene for miljøteknologi enorme – og i sterk vekst. Norske myndigheter var tidlig ute med å stille strenge miljøkrav. I dag har vi en underskog av bedrifter som arbeider med å utvikle miljøteknologi, og Norge er godt posisjonert til å ta en rolle i flere store globale markeder.

For informasjon og søknadsskjema, se www.innovasjonnorge.no/miljotek

Virkemidler i bruk