Bred samling om rent vann

Selv om vi har nok av vann i Norge, er det slett ingen selvfølge at vannet vi tapper fra springen vil holde den standarden vi forventer – også i årene fremover. På initiativ fra blant andre Innovasjon Norge, møttes vannbransjen torsdag 21. mars for å diskutere utfordringene bransjen står overfor – og hvilke muligheter dette innebærer.

– Dette er aller første gang alle aktørene – kommuner, bedrifter, konsulentselskaper, forskere, virkemiddelapparat, myndigheter og politisk miljø – har kommet sammen i én sal for å diskutere vannbransjens muligheter. At så mange som 140 personer kom for å høre presentasjoner og samarbeide om prosjekter, viser oss at både kunder, bedrifter og andre aktører ser behov for å snakke sammen og samarbeide om å få til gode løsninger, forteller Arne Borgersen, som har fagansvar for vannbransjen i Innovasjon Norge og er en av initiativtakerne til konferansen.

– Hvis bedriftene opplever at det finnes markeder, blir det innovasjon. Derfor må vi fokusere på kommersialiserbare løsninger. Med denne konferansen har bransjen startet en veldig viktig dialog om hvor vi er og hvor vi skal hen. Men for å komme videre, må aktørene i bransjen heve ambisjonsnivået og være villige til å dele risikoen, oppsummerte Marianne Brøttem fra Smart Water Cluster ved avslutningen av konferansen.

Rent vann er en av verdens mest akutte utfordringer. Også i Norge står vannbransjen overfor store utfordringer. For eksempel fører klimaendringer oftere enn før til problemer med overvann. Dessuten er store deler av det norske vann- og avløpsnettet overmodent for utskifting over de kommende par tiårene, uten at det er satt av tilstrekkelige midler til oppgradering. Norsk Vann har estimert et investeringsbehov på 200 milliarder kroner bare for å bringe nettet opp til akseptabel 2012-standard. – Tallene er så store at de nesten er vanskelige å fatte, sier Borgersen. – Et godt og innovativt samspill gjennom hele bransjen – inkludert kunder og myndigheter, er en absolutt forutsetning for å kunne løse de enorme utfordringene.

Bak vannbransjens Innovasjonskonferanse 2013 står en samlet norsk vannbransje. Initiativtakere er Norsk Vann, VAnnforsk, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Enova, Difi og Klima- og forurensningsdirektoratet. Sistnevnte var også vertskap for konferansen.

Mer informasjon:
Programmet for konferansen 

Om bildet:
Direktør Ellen Hambro i Klif åpnet Innovasjonskonferansen foran en samlet vannbransje.

Foto: Bård Haug, Vannklyngen