Bransjerapport om fornybar energi og miljøteknologi

Menon har på oppdrag for OREEC gjort en kartlegging av leverandører innen fornybar energi og miljøteknologi i Norge og utviklingen 2004-2013.

I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi og miljøteknologi (2013-tall).

Vannkraft og el-forsyning er dominerende. Næringer med betydelig vekst er innen rådgivning/FoU/IKT, Avfallshåndtering/ resirkulering og Bioenergi. Det er et økende fokus på miljøtiltak fra industri og transport. Også energieffektivisering har betydelig vekst.

Samtidig viser kartleggingen en lavere vekst innen fornybar energi og miljøteknologi samlet sett enn i andre næringer. Utfordringer for utviklingen er knyttet til uforutsigbare rammebetingelser, liten tilgang på risikovillig kapital og sterk konkurranse fra mer lønnsomme næringer som offshore olje og gass.

Les mer om rapporten om leverandørene innen fornybar energi og miljøteknologi på OREEC-sidene

Rapport: Fornybar energi og miljøteknologi i Norge: Status og uvikling 2003-2014 (pdf)